ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ
Моля да ми бъде издаден дубликат от удостоверение за раждане на
Собствено име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Населено място
Дата на раждане
Данни за родителите:
Майка:
Собствено име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Баща:
Собствено име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Дата: 21.08.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 4 3 дни
Бърза 6 3 часа
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: