ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля да ми бъде издаден дубликат от удостоверение за граждански брак
Дата: 25.06.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 4 3 дни
Бърза 6 3 часа
Необходими документи
Наименование
Нотариално заверено пълномощно
ако документите се подават от трето лице.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: