ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЕМЕЙСТВОТО МИ СЕ СЪСТОИ ОТ:
/съпруга/а и деца до 18 години/
Собствено, бащино и фамилно име
Роден (а) на
Родство
Постоянен адрес
Дата: 25.06.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 4 3 дни
Бърза 6 3 часа
Необходими документи
Наименование
Удостоверение за граждански брак
или решение на съд за разтрогнат брак ако е необходимо
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: