ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Заявление
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля, да ми бъде издадено удостоверение за идентичност на имената на едно лице.
Дата: 21.08.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 4 3 дни
Бърза 6 3 часа
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: