ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ
Моля да ми бъде издаден удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Дата: 21.08.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 4 3 дни
Бърза 6 3 часа
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: