ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
Заявление за достъп до информация
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, чл.24
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Моля да ми бъде предоставена наличната в общината информация относно:
Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
Дата: 25.06.2017 г.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: