ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма
Туристически обект:
Адрес:
С категория:
Една звезда   
Две звезди   
Три звезди   
Четири звезди   
Пет звезди   
Един еделвайс   
Два еделвайса   
Три еделвайса   
Капацитет:
Брой стаи:
Брой легла:
№ и дата на удостоверението за определяне на категория :
Номер:
Дата:
Извършващ дейността:
Наименование на физическото или юридическото лице:
Посочете трите имена на управителя или на упълномощен от него представител:
Адрес на удостоверение:
ЕИК
Телефон/Факс
Електронна поща
Електронен адрес
Декларирам, че:
Реализирани нощувки:
Размер на тур. данък в лв.
Дължим тур. данък
Внесен тур. данък
Брой реализирани нощувки и брой туристи
Реализирани нощувки
Брой туристи /пренощували лица/
Общо (българи и чужденци)
в т.ч. чужденци /ред 1 до ред 44/
Австралия
Австрия
Армения
Беларус
Белгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Гърция
Грузия
Дания
Естония
Израел
Индия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Кипър
Китай
Латвия
Литва
Македония
Молдова
Норвегия
Полша
Румъния
Русия
САЩ
Словакия
Словения
Сърбия и Черна гора
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
други държави
Декларирам, че представлявам лицето, посочено в декларацията и че посочените в настоящата справка - декларация данни отговарят на истината.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.
Изготвил:
Дата: 21.08.2017 г.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: